Životné prostredie

Environmentálna politika

Environmentálna politika vo firme

Prioritným záujmom vedenia firmy Glortex a.s. je uspokojovanie potrieb zákazníkov poskytovaním kvalitných služieb a výrobkov, trvalý ekonomický rast a prosperita spoločnosti s minimálnym negatívnym dopadom na životné prostredie.
V súlade s týmto zámerom sa vedenie firmy pri svojich činnostiach: výrobe metylesteru repky olejnej:

  • Vybudovať, udržiavať a zlepšovať systém environmentálneho manažérstva v súlade požiadavkami STN EN ISO 14001:2005,
  • Monitorovať a minimalizovať environmentálne vplyvy a znižovať tvorbu odpadov vznikajúcich pri činnostiach firmy,
  • Prehlbovať a orientovať sa na prevenciu znečisťovania životného prostredia,
  • Podporovať efektívne využívanie vstupných materiálov a energií,
  • Dodržiavať záväzky vyplývajúce z platnej environmentálnej a inej legislatívy,
  • Neustále zvyšovanie environmentálneho povedomia a zodpovednosti zamestnancov,
  • Komunikovať a spolupracovať s verejnosťou a s orgánmi štátnej správy a samosprávy v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia,
  • Podporovať prijatie týchto zásad dodávateľmi a obchodnými partnermi.

Environmentálna politika je súčasťou strategických cieľov spoločnosti a realizuje sa na jej všetkých úrovniach. Rešpektovať vyhlásenú environmentálnu politiku v plnom rozsahu je povinnosťou všetkých pracovníkov.

graf-4